Em chỉ muốn như đóa hoa dại, 

Nở giưac đời chẳng phải vì ai...

Link tư vấn và mua hàng: https://www.facebook.com/tipsclothing1
Em chỉ muốn như đóa hoa dại, 

Nở giưac đời chẳng phải vì ai...

Link tư vấn và mua hàng: https://www.facebook.com/tipsclothing1